Θέματα Εκδρομών

Οι βασικές μας θεματολογίες είναι: το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Μυθολογία, η Υγεία.